Ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

01.11.2014 09:02

Městský úřad Ústí nad Orlicí v souladu s  § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o obcích“), informuje o konáníustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, svolaného starostou města panem Petrem Hájkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Doba konání:      10.11.2014 od 17:00 hodin

 

Místo konání:      velký sál Kulturního domu Ústí nad Orlicí

 

Před schválením programu proběhne:

Slavnostní zahájení a složení slibu nově zvolenými členy zastupitelstva

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatelky a skrutátorů

 

Navržený program:

1)      Schválení programu

2)      Schválení Jednacího řádu zastupitelstva města

3)      Určení počtu členů rady města

4)      Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni

5)      Volba starosty města

6)      Volba místostarostů

7)      Volba dalších členů rady města

8)      Zřízení finančního výboru a určení počtu členů finančního výboru

9)      Volba předsedy finančního výboru

10)    Zřízení kontrolního výboru a určení počtu členů kontrolního výboru

11)    Volba předsedy kontrolního výboru

12)    Zřízení osadních výborů a stanovení počtu členů osadních výborů

13)    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

14)    Pověření členů zastupitelstva města k oddávání občanských sňatků

15)    Zastupování města v orgánech obchodních společností a jiných právnických osob

16)    Závěr

 

V Ústí nad Orlicí dne 29. 10. 2014

  

Petr Hájek

starosta města