Životní prostředí

Sběrný dvůr a třídění odpadu

  • výstavba nového sběrného dvora byla zahájena a realizace je podpořena dotací EU ve výši 15 mil. Kč 
  • postupnými změnami se podařilo zastavit zvyšování nákladů za svoz a likvidaci komunálního a tříděného odpadu a za provoz sběrného dvora, současné výdaje jsou stabilizovány
  • nová smlouva v systému likvidace tříděného odpadu snížila roční výdaje cca 1 mil. Kč a zároveň umožnila rozšíření sběrných míst a bezplatnou výměnu nádob na tříděný odpad J
  • svoz a likvidace tříděného odpadu včetně příjmů za třídění je nyní plně v režii dodavatelské firmy, která ke své tíži nese  případnou ztrátu (dříve výdaj města)    

 

Výdaje na svoz a likvidaci komunálního odpadu včetně provozu sběrného dvora ve volebním období 2010–2014  

Poznámka:  svoz a likvidace KO vč. provozu sběrného dvora / příjem od občanů z místního poplatku / rozdíl = výdaje města rok 2011–2013 = skutečné výdaje a výnosy / rok 2014 = předpoklad

údaje v mil. Kč

 

Výdaje na svoz a likvidaci tříděného odpadu ve volebním období 2010–2014  

Poznámka:  náklady na svoz a likvidaci TO / příjem za třídění odpadu / rozdíl = výdaje města

rok 2011–2013 = skutečné výdaje a výnosy / rok 2014 = předpoklad

údaje v mil. Kč

 

Veřejná zeleň

  • úspory výdajů souvisejících s nakládáním s odpady umožnily zvýšení výdajů v oblasti životního prostředí
  • tím byla zabezpečena údržba stávající veřejné zeleně a umožněna výsadba nové 
  • ve spolupráci se společností Rieter CZ s.r.o. byl v roce 2012 založen Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ, který finančně podporuje novou výsadbu veřejné zeleně v našem městě 
  • zvýšen byl důraz na údržbu a obnovu městských hřbitovů

 

Výdaje na údržbu, obnovu a novou výsadbu veřejné zeleně ve volebním období 2010–2014  

Poznámka:  / údržba a obnova VZ / nová výsadba / údržba VZ „Kociánka“ / údaje v mil. Kč